انتقال پیام انوری به زندان و آزادی خیرت پروازه از زندان

KMMK:
طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان پیام انوری زندانی سیاسی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شده و خیرت پروازه با پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.
پیام انوری فرزند کاوه و زندانی سیاسی اهل شهرستان بانه، آبان 1398 شمسی توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره با تسلیم به رای به سه سال و ٩ ماه حبس تعزیری تقلیل یافته بود.
نامبرده جهت تحمل سه سال و ٩ ماه حبس به زندان حکومت ایران در شهر سنه منتقل شده است.
آقای انوری سه آذر 1397 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه شهرامفر اطلاعات سپاه در شهر ینه منتقل شده بود. وی طی مدت زمان بازداشت از نامبرده در تاریخ دو اردیبهشت‌ 98 در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب محاکمه و 21 آبان‌ همان سال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم صادره با تسلیم به رأی به سه سال و 9 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
همچنین زندانی سیاسی خیرت پروازه، 30 ساله فرزند رحمان اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان، پس از تحمل شش ماه حبس تعزیری از زندان حکومت ایران در این شهر آزاد شده است.
نامبرده دوشنبه 19 خرداد سال جاری پس از مراجعه به اطلاعات سپاه در شهر مریوان در پی احضار قبلی، بازداشت و اواخر تیرماه موقتا با تودیع وثیقه آزاد شد.

خیرت پروازه توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در مریوان به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام” به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان