انتقال یک زندانی محکوم بە اعدام بە سلول انفرادی

KMMK:

شنبه 23 اسفند 1399خورشیدی، ناصر ولیزاده زندانی 33 سالە محکوم بە اعدام در زندان جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیە بە سلول انفرادی منتقل شد.

بر اساس گزارش، این زندانی از بند 2-1 زندان ایران در اورمیه به سلول انفرادی منتقل و احتمال اجرای حکم اعدام وی وجود دارد.

شایان ذکر است که ناصر ولیزداه در سال 93 بە اتهام قتل عمد بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان بسر میبرد. نامبردەاز سوی دستگاە قضایی حکومت مجهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە و احتمال اجرای این حکم قریب الوقوع می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان