جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تشکیل یک باند پخش و توزیع مواد مخدر در کرماشان با دسیسە نیروهای پلیس مبارزە بامواد مخدر

تشکیل یک باند پخش و توزیع مواد مخدر در کرماشان با دسیسە نیروهای پلیس مبارزە بامواد مخدر
بر اساس اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای پلیس مبارزە بامواد مخدر در کرماشان یک باند ویژە پخش و توزیع مواد مخدر را تشکیل دادەاند.
کرماشان یکی از استانهای شرق کوردستان است کە مسئلە موادمخدر، پخش و توزیع و مبتلایان بە مواد مخدر، شهروندان این استان را بەشدت تهدید می کند.
بسیاری از جوانان کرماشان مبتلابە مواد مخدر شدە و هر روز بە تعداد انها افزودە می شود. در این میان حضور باندهای پخش و توزیع مواد مخدر مسئلە برخورد با مواد مخدر را دشوار نمودەاست. حضور بسیاری از مسئولان و نهادهای امنیتی در مسئلە مواد مخدر و تشکیل باندهای اصلی امری جدی و لاینحل بودەاست.

سرهنگ قباد خنجری رئیس پلیس مبارزە با مواد مخدر کرماشان با همدستی شخصی بە نام سرهنگ رسول یاری اقدام بە تشکیل یک باند مخوف و ترسناک پخش و توزیع مواد مخدر کردە کە با همراهی و همکاری بسیاری از عاملان اصلی موادمخدر درایران و شرق کوردستان، در پی الودەکردن بیشتر کرماشان هستند.
شایان ذکر است کە که سرهنگ یاری خود الودە بە مواد مخدر می باشد و بسیاری از نزدیکانش از جملە مجتبی یاری برادرش یکی از عاملان اصلی پخش مواد مخدر بودە و سابقە زندان و دستگیری بە دلیل پخش و حمل ۱۰۰ کیلو مواد مخدر را دارد، نامبردە فرماندە قسمت عملیات ویژە مواد مخدر کرماشان نیز میباشد کە در هنگام تائید توسط حفاظت اطلاعات با اخذ رشوە این شخص علیرغم تخلفات بیشمار تائید میشود.
بر اساس گزارش رسیدە بە ک م م ک، همچنین سرهنگ قباد خنجری زمانی کە رئیس پلیس شهرستان اسلام ٱباد بود،دارای تخلفات مالی فراوان در حوزە پشتیبانی پلیس بودە و از هیچ اقدامی در راستای ازار و اذیت مردم فروگذار نکردەاست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

شلیک نیروهای مسلح ایران به زخمی شدن دو کولبر انجامید

نوسود؛ زخمی شدن چندین کولبر با شلیک نیروهای نظامی ایران

موسسە بیان بر آموزش زبان مادری تاکید کرد