همزمان با 8 مارس روز زن شاهد نابرابری و تداوم ظلم هستیم

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان ۸ مارس روز زن را به زنان جهان و بخصوص به زنان کوردستان تبریک گفته و مبارزات زنان جهت دستیابی به برابری، آزادی و حقوق یکسان را ارج می‌نهد.
نقض حقوق زنان، ناعدالتی و نابرابری، جامعه مردسالار و سنتهای زن‌ستیزانه متاسفانه در سال جاری تداوم داشته و شاهد نقض فاحش حقوق زن در وحله اول توسط جمهوری اسلامی ایران و در جایگاه بعد توسط جامعه بودیم.
هم اکنون تعداد بیشماری زندانی سیاسی، مدنی و حقوق بشری زن در زندانهای حکومت ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران با بازداشت فعالین مدنی زن نشان داد که همواره سیاست زن ستیزانه خود را ادامه داده و حاضر به پذیرش جایگاه یکسان و حقوق این طیف از جامعه نیست.
قوانین جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تبعیض و نقص حقوق زنان تاکید و پافشاری کرده و هیچ تحولی در راستای تغییر و بهبود قوانین انجام نداده است.
زنان کوردستان و ایران جدایی از این، تحت تاثیر فرهنگ و سنت‌های عقب مانده نیز هدف تبعیض و ظلم قرار گرفته‌اند. در یک سال گذشته ده ها زن به قتل رسیده و یا خودکشی کرده‌اند.
با تمامی تبعیضها و ظلمهایی که بر زنان رفته است، زنان کوردستان در یک سال گذشته توانستند در صف اول مبارزه برای آزادی باشند، فعالیتهای گسترده زنان در حوزه‌های اجتماعی، محیط زیست و سیاسی نشان میدهد که سیاستهای حکومت در راستای تضعیف زنان کارآمد نبوده و زنان توانسته‌اند با وجود تمامی تبعیض‌ها گامهای موثری برای تغییر جایگاه و وضعیت خود بردارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تبریک روز زن به زنان، از جامعه کوردستان میخواهد در راستای ازادی، برابری و یکسانی تمامی احاد جامعه تلاش کرده و سعی نمایند با تداوم مبارزات خود جامعه ای آزاد و‌ بدور از تعیض های جنسیتی را فراهم آورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان