دستگیری نجم الدین  فرجی توسط نیروهای انتظامی

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز چهار شنبە دوم  تیر ماە نیروهای انتظامی با یورش بە منزل پدری  نجم الدین فرجی  در روستای لنج اوای مریوان  وی را دستگیر و بە زندان اطلاعات مریوان انتقال میدهند.

بر اساس همین گزارش  در هنگام دستگیری نجم للدین را کتک کاری کردە و با افترا و فحشهای رکیک وی را دسبتد زدە و بە زندان اطلاعات مریوان انتقال دادند.

در همین گزارش امدە است کە خانوادەی  وی با مراجعە بە ادارە اطلااعات و گذاشتن وصیقە در اطلاعات مریوان توانستند بعد چند ساعت وی را بە قید وصیقە ازاد نمایند.

لازم بە ذکر است کە نجم الدین  فرجی در بهمن سال ١٣٩٣ بە یک سال زندان محکوم شد کە دادگاە تجدید نظر سنندج در روزهای پایانی زندان وی   زندان وی  را بە یک سال و سە ماە افزایش داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان