نغدە؛ یک شهروند جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد

KMMK :

یکشنبه 10 اسفند 1399 شمسی، یک شهروند با هویت احمد عبدالله پور شهرونداهل شهرستان پیرانشار جهت تحمل دوران محکومیت 5 ماه حبس تعزیری بە زندان حکومت در نغدە منتقل شد.

بر اساس گزارش، این شهروند در بهمن ماه 1397، توسط دادگاه کیفری جمهوری اسلامی در پیرانشار، به تحمل 5 ماه حبس تعزیری محکوم و روز شنبه 9 اسفندماه 1399، جهت تحمل دوران حبس بە زندان حکومت در نغدە منتقل شد.

شایان ذکر است عبدالله پور، روز دوشنبه 19 آذرماه 1397، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرستان پیرانشار بازداشت و پس از سپری کردن یک هفته در زندان نغده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان راحل دادرسی آزاد شده بود.

احمد عبدالله پور بە اتهام «همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام»، محاکمه شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان