مظفر صالحی نیا فعال کارگری  توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت گردید.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بعد از ظهر روز سە شنبە  یکم تیر ماە مظفر صالحی نیا اتحادیە ازاد کارگری توسط  نیروهای انتظامی امنیتی  اداره اطلاعات سنندج در مغازه خود بازداشت شد.

در گزارش امدە است کە مظفر حین حضور مأموران با همسرش تماس می گیرد و می گوید دارن مرا نزد هاشم رستمی می برند. همسر مظفر بلافاصله به ستاد خبری برای کسب اطلاع از همسرش می رود اما مأموران ستاد خبری می گویند مظفر در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او سپس به نیروی انتظامی مراجعه می کند که آنها می گویند ستاد خبری دروغ به شما گفته همسرتان همانجا است.

بعد از مدتی مظفر تلفنی از ستاد خبری با همسرش تماس می گیرد. کە در هنگام مکاملە  تلفونی میان انها یکی از مأموران ستاد خبری گوشی را از مظفر می گیرد و از همسر وی می خواهد که تلفنی که مظفر از آن برای برنامە  تلگرام استفاده می کند را به ستاد خبری بیاورد.

لازم بە ذکر است کە هاشم رستمی  یکی دیگر از فعالین کارگری  سنندج چند روز پیش توسط نیروهای انتظامی امنیتی اطلاعات سنندج بازداشت گردیده و  تاکنون خبری از وی دریافت نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان