یک کولبر در مرز هورامان با شلیک نیروهای سپاە پاسداران زخمی شد

KMMK:

شنبە 9 اسفند 1399 خورشیدی، نیروهای سپاە پاسداران در نواحی مرزی نوسود یک کولبر اهل روستای داریان بە نام “محمد” را زخمی کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح سپاە پاسداران ایران در مرز نوسود با اسلحە تە پر بە سوی گروهی از کولبران شلیک کردە کە در انجام آن کولبر مذکور زخمی شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان