ارومیه:‌‌‌ یک دختر نوجوان خودکشی کرد

KMMK:

پنجشنبه 7 اسفند 1399 خورشیدی، یک دختر نوجوان با نام “هدیه نیک سیرت” 15 ساله فرزند کامل، اهل روستای جوجهی از توابع اورمیه، با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان داد.
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، این دختر 15 ساله ازدواج کرده و در حالی که دو ماه از ازدواج ایشان گذشته بود، با حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان داده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل احتمالی خودکشی این دختر نوجوان اطلاعی کسب نگردیده است.

ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان و کودکان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی در شرق کوردستان میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان