اعدام دست کم دوشهروند اهل کرماشان در سکوت کامل رسانەای

KMMK:

بر اساس اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در طول یک ماە گذشتە دست کم دو نفر بە نامهای “هوشنگ محمدی و علی انگزی” در زندان جمهوی اسلامی ایران، معروف بە دیزل آباد واقع در کرماشان اعدام شدند.

لازم بە ذکر است کە، اشخاص مذکور از سوی دستگاە قضایی حکومت ایران بە اتهام قتل عمد بە اعدام (قصاص) محکوم شدند. با گذشت نزدیک بە یک ماە از اعدام دست کم این دو نفر، از سوی رسانەهای داخلی ایران و منابع رسمی وابستە بە دولت این موضوع تائید نشدە و این شهروندان در سکوت کامل رسانەای اعدام شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان