انتقال یک بازداشتی بە زندان جمهوری اسلامی ایران و اعزام بە مرخصی یک زندانی با قید وثیقە

KMMK:

پنج شنبە 30 بهمن ماە 1399 خورشیدی، شیرکو آگوشی از زندان جمهوری اسلامی ایران با قید وثیقە 500 میلیون تومانی بە مرخصی اعزام شد.

شیرکو آگوشی ، شهروند پیرانشاری در تاریخ9 شهریور 1398 پس از زخمی شدن توسط نیروهای سپاە پاسداران بازداشت شدە و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاە انقلاب ایران بە تحمل پنج سال زندان تعزیری محکوم شد.

نامبردە همچنین در پروندە خود در مورد اتهام اقدام مسلحانە و درگیری بە نیروهای سپاە پاسداران مورد بازجویی قرار گرفتە است.

از سوی دیگر و طی چند روز گذشتە، شهروند بازداشتی اهل شنو (اشنویە) آقای جمال قاسمی پس از گذراندن دوران بازجویی در بازداشتگاەهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە زندان این حکومت در شنو منتل شد.

لازم بە ذکر است کە، جمال قاسمی در تاریخ 9 بهمن ماە توسط نیروهای سپاە پاسداران در منزل خود در شنو همراە با ضرب و شتم بازداشت شد.

از اتهامات مطروحە علیە این شهروند شرق کوردستان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان