شلیک مستقیم نیروهای نظامی به زخمی شدن یک کولبر انجامید

KMMK:

یکشنبه 26 بهمن 1399خورشیدی، یک کولبر با نام سیوان شیرمحمدی اهل دهستان منصورآقایی از توابع بخش شاهو، بر اثر شلیک مستقم نیروهای نظامی ایران با گلوله ساچمەای به شدت زخمی شد.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای مسلح ایران در منطقه نوسود به سوی دسته ای از کولبران و کاسبکاران شلیک کرده اند، در نتیجه آن کولبر سیوان شیرمحمدی به شدت زخمی شده است.

لازم بە ذکر است کە این کولبر زخمی جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر جوانرو منتقل شده است.
قابل ذکر است که کولبران در نقاط مرزی شرق کوردستان بدون هرگونه اخطار قبلی، هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران قرار میگیرند.

کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که جمهوری اسلامی ایران روزانه مرتکب آن میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان