بازداشت یک شهروند دیگر در شنو

KMMK:

هفتە انتهایی بهمن ماە 1399خورشیدی ، سید نجم الدین حسینی فرزند مصباح ساکن محلە تاچین آباد شهر شنو (اشنویە) توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شد.

لازم بە یادآوری است کە، نامبردە پیشتر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی پس از تحمل حبس بە شیوەی مشروط از زندان آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان