احضار و بازجویی یک شهروند کرماشانی بە ادارە اطلاعات

KMMK:

سە شنبە 21 بهمن ماە 1399 خورشیدی، ارژنگ زرگوش متولد 1351 اهل شهرستان گیلانغرب کرماشان بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی در کرماشان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس گزارش، آقار زرگوش کە خبرنگار استانی مشغول بە فعالیت در کرماشان است، از سوی این نهاد حکومتی احضار و در مورد نوشتن نقدهایی کە در فضای مجازی و شبکە های اجتماعی نسبت بە اعدام فعالین سیاسی کورد از دولت کردە بود مورد بازجویی قرار کرفت.

لازم بە ذکر است کە، ارژنگ زرگوش بە دلیل فعالیت هایش سابقە بازداشت و محکومیت قبلی نیز دارد.

جمعیت حقوق بشر کردستان