انفجار مین در مرز ایلام یک کشتە و یک زخمی بە دنبال داشت

KMMK:

جمعه 24بهمن 1399 خورشیدی، بر اثر انفجار مین در شهرستان آسمان آباد ایلام دو نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس گزارش، انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق باعث مرگ یکی از عشایر روستای کل کل به نام نادر برادران 45 سالە شد.

لازم بە ذکر است در این حادثە یک نفر دیگر از اهالی روستای بابامرادی آسمان آباد ایلام نیز مجروح شد کە هویت وی اعلام نشدە است.

باید اذعان داشت کە این انفجار در هنگام کوچ عشایر بە منطقە میمک ایلام رخ داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان