تجمع كسبه پاوه ، كارگران شرکت نوشابە سازی زمزم  و شركت موزائيك سازي جهان مصالح سنندج و شركت مقوا سازي دايكات كرماشان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صبح روزشنبه ٢٩ خرداد كسبه شهرستان پاوه دراعتراض به مالياتهاي سنگين كه از اداره دارايي وماليات براي آنها مشخص کردە است  درمحل اداره ماليات درخيابان ايوبي پاوه تجمع اعتراضي كرده وخواهان لغو اين مالياتهاي سنگين شدند.

لازم بە ذکر است این در حالی است کە بازرچەهای مرزی در شرق کوردستان بە صورت کامل تعطیل شدە و بازار کسب و کار کسبە شهرستان پاوە تا حد زیادی افت کردە است.

در همین روز كارگران وكاركنان شركت نوشابه سازي زمزم  دراعتراض به نگرفتن ٧ ماه حقوق وحق اضافه كاري درمحل اين كارخانه واقع دركيلومتر ٥ جاده سنندج ،تجمع اعتراضي كرده وخواهان گرفتن مطالبات عقب افتاده خودشان شدند همچنین  كارگران شركت موزائيك سازي جهان مصالح آذربايجان ،درشهرستان سنندج ،دراعتراض به نگرفتن ٥ ماه حقوق ومزايا درمحوطه اين كارخانه درشهرك صنعتي سنندج ،تجمع اعتراضي كرده وخواهان گرفتن حقوق مزاياي عقب افتاده خودشان شدند.

در گزارش امدە است کە كاركنان شركت مقوا سازي دايكات ،دركرماشان نیز دراعتراض به نگرفتن يكسال حق بيمه وسە ماه حقوق عقب افتاده درمحل اين شركت درشهرك صنعتي فرامان تجمع كرده وخواهان گرفتن مطالبات خودشان شدند

جـعیت حقوق بشر کوردستان