ریزش خاک در محل گود برداری در شهرستان پاوە جان دو نفر  کارگر را گرفت

بر طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان درحوالی  ظهر امروز یکشنبە ٣٠ خرداد ماە دونفر کارگر بر اثر ریزش خاک در محل گود برداری واقع در زمین شهری پایین تر از صدا و سیمای پاوە دونفر بنامهای محمد عزیز منوچهری اهل روانسر و مختار عزیزی  از اهالی پاوە در شرق کوردستان جان خود را از دست دادند.

طبق همین گزارش این سومین حادثەای است کە  در این ماە  در این ناحیە رخ میدهد. رخدادی مشابە در شهرستان جوانرود بە وقوع پیوست کە  محمد عزیز منوچهری جانش را از دست داد.

محمد عزیز منوچهری پیرمرد مسنی بود با توجە بە اینکە  سالمند بودند و میبایست  بە او حق بازنشتگی طعلق میگرفت اما ایشان از روی ناچاری برای تامین مخارج خود و خانوادە خود بە شغل کارگری روی اوردە بود.

جمهوری اسلامی ایران  با سیاست فقیر نگە داشتن شهروندان شرق کوردستان و  فشار اوردن بەشهروندان تحت حاکمیت  خود هیچگونە  امکاناتی را در رابطە با  توسعه صنعتی  شرق کوردستان بوجود نیاوردە است و کارگران بە ناچار با همان روشهای سنتی و فیزیکی مجبور بە کارهای سخت و طاقت فرسا میشوند.

در حالی کە پزشکان و کارمندان بیمارستانها  اظهار میدارد کە سالانە افراد زیادی  درحین کار مصدوم و یا نانقض العضو  میشوند ادارات و مسئولین دولتی کمتر امارهای  در رابطە این گونە حوادث در اختیار رسانەها قرار میدهند.

حوادث ناشی از کمبود وساێل امنیتی در محلهای کارگری  یکی دیگر مشکلات کارگران شرق کوردستان است کە روزانە با ان گریبانگیر میشوند و  هر ماە چندین کارگر جان خود را از دست میدهند. وخانوادەای زیادی بی سرپرست می شوند.

عدم پرداخت  بیمە و یا حق بیمە بیکاری  بە کارگران، کارهای کاذب و فصلی، عدم وجود وسائل امنیتی در محل کار بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی در فقرنگە داشتن شرق کردستان میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان