دستگیری، شکنجە و غارت اموال کولبران از سوی نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

یکشنبە 19 بهمن ماە 1399 خورشیدی، نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران در مرز چالدران یک دستە 8 نفری کولبران را بازداشت و شکنجە کردە سپس بارهای آنان را بەغارت بردند.

بر اساس گزارش، نیروهای مرزی ایران در مرز چالدران “رسول خالدی، مهدی خالدی، قسیم، داود، جلال، محمد، بشار” و دو کولبر دیگر اهل روستای سیگرکان را بازداشت کردە و آنان را مورد ضرب و شتم و شکنجە قرار دادە سپس برای آزادی هرکدام از آنان درخواست رشوە 3میلیون تومان کردند.

بنا بە اظهارات منابع محلی کولبران همچنان در بازداشتگاە پاسگاە هنگ مرزی در چالدران بازداشت می باشند. همچنین گفتە ها حاکی از این است کە کولە کولبران سیگار بودە کە توسط نیروهای مرزی بە غارت بردە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان