جان باختن یک جوان دیواندره ای زیر شکنجه نهادهای امنیتی ایران

KMMK:

چهارشنبه 15 بهمن 1399 خورشیدی، مهرداد طالشی اهل دیواندره در تهران توسط نیروهای امنیتی ایران‌ بازداشت شده بود، جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده در زمان بازدشت و بازجویی شکنجه شده و زیر شکنجه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران جان باخته است.

خانواده نامبرده بعد از دو روز جستجو در نهایت پیکر بی جان فرزند خود را از نهادهای امنیتی ایران تحویل می‌گیرند، خانواده نامبرده وجود آثار شکنجه بر بدن مهرداد را تایید کرده‌اند.

شایان ذکر است که وزارت اطلاعات ایران خانواده طالشی را تھدید کردەاند کە با ھیچ رسانەای گفتوگو نکنند و مراسم دفن مھرداد در سکوت کامل برگزار شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان