هاشم رستمی فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی انتظامی دستگیر شد.

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان هاشم رستمی از فعالان سرشناس کارگری در سنندج  روز شنبە  ۲۹خرداد در ساعت اولیە غروب  توسط نیروهای امنیتی انتظامی دستگیر شد.

درگزارش امدە است کە هاشم رستمی هنگامیکه در حال رفتن به مراسم ختم برادر سهراب جلالی   قبل از وارد شدن به مسجد توسط سه نفر از نیروهای اطلاعات دستگیر شدە  و به مکان نامعلومی انتقال دادە شدە است.

همچنین در این گزارش امدە است کە نیروهای امنیتی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران در مجلس ختم  برادر سهراب جلالی  در جلو مسجد گشت زنی های مدام داشتەاند و احتمال دستگیری افراد دیگری نیز وجود دارد کە تاکنون بە جمعیت حقوق بشر کردستان گزارش نشدە است.

لازم بەذکر است کە با تعطیل شدن بسیاری از گارخانەجات و شرکت ها در سطح شرق کوردستان، بسیاری از کارگران بیکار شدە و یا اینکە مزایای کاری خود را دریافت نکردەاند. نیروهای انتظامی و ادارە اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران از ترس اینکە اعتراضات  کارگری در سطح شرق کوردستان دامن گیرد  از هر گونە تجمع کارگری  بشدت جلوگیری بعمل میاورد و بە همین دلیل  روزانە فعالان کارگری در شرق کوردستان را  بە اتهامات واهی دستگیر و یا بە ادارە اطلاعات احظار مینامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان