پیرانشار؛ صدور حکم سه ماه زندانی برای یک شهروند

KMMK :

دوشنبه 29 دی‌ 1399 خورشیدی، یک شهروند به نام ظاهر پس و پیش (جولا) فرزند مراد، 32 سالە و اهل روستای “چیانه” از توابع پیرانشار، توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در این شهر به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رأی صادره علیه این شهروند غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انقلاب ایران پیرانشار و پس از گذشت مهلت مذکور ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظرایران در اورمیه می باشد.

بر اساس گزارش، نامبردە، در تاریخ 27 آبان امسال بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و در تاریخ 19 آذر با تودیع قرار وثیقه 200 ملیون تومانی بە شیوە موقت آزاد شده بود.

شایان ذکر است، اتهام مطروحه علیه این شهروند، تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون حکومت ایران عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان