مراتع و جنگل‌های شهرستان‌های پاوه در طعمە  آتش‌

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق  بشر کوردستان از روزچهار شنبە ٢٦ خرداد ماە مراتع و جنگل‌های شهرستان‌های پاوه طعمە حریق اتش شدە و تاکنون نیروهای اتش نشانی بە منطقە اعزام نشدەاند و  در مقابل اعتراض مردم و فعالان محیط زیستی مسئولان در مورد خاموش کردن شعله‌های آتش وعده می‌دهند.

در همین گزارش امدە است کە آتش‌سوزی وسیعی از بعدازظهر روزچهار شنبە ٢٦ خرداد  در مزارع شهرستان پاوه آغاز شده که بیش از ٢٥٠ هزار هکتار از مراتع منطقه را در کام حریق فرو برده است و آتش‌سوزی با تلاش فعالان محیط زیستی هنوز تحت کنترول کامل قرار نگرفتە است.  در همین رابطە  امدە است کە آتش‌سوزی در مراتع این شهرستان شب گذشته تقریبا  مهار شد که دوباره در ساعات پایانی شب در بخش دیگری از مزارع این شهرستان، شعله‌ور شد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع، مزارع، باغات و زمین‌های کشاورزی وجود دارد، تصریح کرد: مهار آتش‌سوزی از آسمان یک راه‌حل کاربردی برای امدادرسانی در این شرایط است. اما این نیز در سطح وعدە باقی ماندە است و تاکنون اقدامی صورت نگرفتە است.

لازم بە ذکر است کە آتش‌سوزی  در شهرستان پاوه در منطقه‌ای رخ داده که دارای پوشش گیاهی جنگلی نیز هست و بخشی از درختان این منطقه تاکنون در آتش سوخته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان