قسمت دوم برنامە اندیشە آزاد در مورد حقوق بشر و تلاش برای همکاری نهادهای حقوق بشری

برنامه دوم اندیشه آزاد در مورد حقوق بشر و تلاش برای همکاری نهادهای حقوق بشری ملل تحت سلطه و استعمار حکومت ایران

مجری : محسن میرزایی

مهمانان برنامە :کریم دحیمی / فعال حقوق بشر عرب احوازی

محمد کدخدایی / عضو گروە حقوق بشر بلوچستان

جهانگیر عبداللهی / ریاست مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان