ایلام شهر سیلزدە

در روزهای چهارشنە ٦ ابان و پنجشنبە ٧ ابان  سال جاری بارش شدید باران و جاری شدن سیل در ایلام، خسارت  جانی و مالی‌ به این استان وارد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی‌ ‌بارش ۲۳۰ میلی‌متر باران طی ۴۸ ساعت در شهر ایلام موجب وقوع سیل شد.  و  جان سە نفر را گرفت.

طبق کزارشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است با وجود گذشت بیش از چند ماە  تاکنون بسیاری از خانەهای مسکونی و معابر بازسازی نشدەاست   و تاکنون اعتبارات لازم برای جبران خسارت‌های وارده از سوی دولت به این  استان  تخصیص داده نشده است. لذا مردم ایلام از وصعیت موجود و کارشکنی دولت در رابطە با ترمیم و بازسازی  این استان بشدت ناراضی هستند.

بر روی دیوارهای بسیاری از مدارس و اموزشگاهای دولتی همجنان اثار سیلزدەگی دیدە میشود خیابانهای فرعی و کوجەهای شهر هنوز  ترمیم نشدە است.

طبق امارهای بدست امدە از سایتهای حکومتی  جمهوری اسلامی ایران . استان ایلام در ردیف اول خودکشیها در ساللهای گذشتە قرار داشتە و امار بیکاری در بیشتر  بخشهای این استان بە بیش از ٥٠ درصد رسیدە است.

استان ایلام از نظر مهاجرت معكوس به ويژه در ميان نخبگان و افراد دانش آموخته رتبه نخست ایران را بخود اختصاص دادە است.  درسالهای گذشته شمار زیادی از شهروندان ایلامی در جستجوی کار به پایتخت و مناطق جنوبی ایران مهاجرت کرده‌اند.

طبق آمارهای وزارت بهداشت ایران، کمترین ضریب شاخص امید به زندگی، در استانهای ایلام، کوردستان محاسبه شده ‌است.

استان ایلام از نظر بسیاری از ‌شاخص‌های توسعه در ردیف آخر استان‌های ایران قرار دارد از اول انقلان  تاکنون هر یک سال و نیم، یک استاندار داشته و همە استانداران از شهروندان شهرهای دیگر غیر از شهرهای شرق کوردستان انتصاب شدەاند.

طبق گفگویی کە گزارشگر جمعێت حقوق بشر کوردستان با  یک خانواده شش‌نفره که منزل آن‌ها در مسیر سیلاب قرار گرفتە بود از ان زمان تاکنون بە عڵت نداشتن دارایی لازم برای ترمیم و بازسازی خانە خود در یک چادر کە بر روی اورهای منزل مسکونیشان بنا نهاندەاند زندگی میکنند و هیجگونە کمکی از دولت و یا دستگاهای کمک رسانی بغیر از چادری کە در ان شکونت دارند دریافت نکردەاند.

جـمعیت حقوق بشر کوردستان