جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تخریب روستای قرە سقل توسط نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران

در پی حملە نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران بە روستای قرە سقل تعداد زیادی از خانەهای مسکونی مردم در اتش سوختە و یا کاملا تخیب شدە است همچنین سە نفر از روستاییان کشتە و چهار نفر زخمی میشوند.

روستای قره قسل  در منطقە تاریخی قرە قسل قرار دارد و  یکی از مناطق  تایخی شرق کوردستان میباشد کە قدمت ان مربوط به دوره نوسنگی – عصر مس و سنگ – عصر برنز – هزاره اول قبل از میلاد – سدهٔ ۱۰ -۱۲ ه. ق. است این منطقە  در شهرستان اشنویه، بخش نالوس قرار دارد.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است گویا نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران ىعد از اینکە از ورد تعدادی از  پیشمرگه های حزب دموکرات کوردستان ایران در این منطقە  مطلع میشوند با تجهزات سنگین از جملە  بمب و  خمپارە بە این روستا حملە ور میشوند کە  بخش زیادی از این روستا را تخریب میشود. طبق همین گزارش تاکنون بیش از سە نفر از روستاییان کشتە و چهار نفر دیگر زخمی شدەاند.

در همین گزارش امدە است کە در حال حاضر  بسیاری از مردم روستا  اورە شدە و بە  روستاهای اطراف و شهر اشنویە پناە بردەاند.

جـعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دبیر شاخه کوردستانی حزب وحدت ملی بازداشت شد

زخمی شدن یک کولبر در سردشت

آزادی اوجلان ، سرآغاز امنیت و دمکراسی برای خاورمیانە