کرمانشان؛ یک دختربچه 13 ساله خودکشی کرد

‌KMMK :

جمعه 19 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت ” تارا تمرخانی” 13 ساله، فرزند حسن،اهل “سرپل ذهاب” با اقدام بە خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارش رسیده، نامبرده در روز سه شنبه هفتە جاری به دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داد

جمعیت حقوق بشر کوردستان