اخراج کلیه کارگران تعاونی 163 کارخانه آسفالت سنە

KMMK :
چهارشنبه 17 دی 1399، کارفرمای تعاونی 163 کارخانه آسفالت سنه کلیه کارگران خود که 30 نفر هستند را بدون هیچ دلیلی اخراج کرد.
بر اساس گزارش، طبق تصمیم کارفرما، کارگران شاغل در این کارگاه از تاریخ چهارم دی سال جاری اخراج و کارفرما آنها را به بیمه بیکاری فرستاده است.
اخراج این کارگران در حالی صورت گرفته که از قرارداد یکساله آنها سه ماه مانده است.
لازم به ذکر است که، این کارگران از 10 تا 25 سال سابقه کاری داشته و نسبت به اخراج خود اعتراض کرده و خواهان بازگشت به کارهای خود هستند. در پاسخ به مطالبه کارگران، کارفرمای شرکت مذکور گفته است که، اخراج آنها موقتی و پس از مدت کوتاهی کارگران به سر کارهای خود باز خواهند گشت.
کارگاە تعاونی 163 کارخانە اسفالت سنە واقع در 15 کیلومتری جاده سنە – کامێران می باشد ودر تاریخ 4 دی بستە شدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان