شنو؛ آزادی هفت شهروند به شیوه موقت

KMMK:

پنجشنبه 27 آذر 1399خورشیدی؛هفت شهروند به نامهای “محمد امین قاضی” فرزند کریم “یوسف احمدی” فرزند عزیز “کوروش عزیزی” فرزند محمدامین “کامل احمدی خانلر” فرزند محمد “ابوبکر مینا پاک” فرزند کریم “طیب بامروت” فرزند محمد و “مغدید محمد زاده” فرزند‌ رحیم به صورت مشروط در زندان جمهوری اسلامی در شنو آزاد شدند.

لازم به یادآوری است که این شهروندان اوایل دی ماه سال جاری بازداشت و به زندان حکومتی در شنو جهت تحمل حبس منتقل شده بودند.

بنا به گزارش، شهروندان مذکور طی مدتی که در زندان حکومتی در شنو بودند دو بار با پابند الکتریکی آزاده و مجددا به زندان بازگرانده شده بودند.

اتهامات وارده به این شهروندان، عضویت در احزاب کوردی مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده بود که دادگاه ایران در شنو برای هریک از این شهروندان 4 سال حبس محکوم شده بودند و در اواخر سال 98 دادگاه تجدید نظر حکومت در اورمیه هرکدام از 4سال به 3 سال کاهش یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان