یک جوان مریوانی با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد

KMMK:

سەشنبه 25 آذر ماه 1399 خورشیدی، یک جوان 27 اهل روستای دزلی از توابع مریوان به نام زانا رحیمی فرزند حسن با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.
بر اساس گزارش نامبرده ساکن مریوان بوده و تا لحظه تهیه خبر از دلیل خودکشی وی اطلاعی در دست نمی باشد.
بیکاری، فقر و تبعیض سیستماتیک حکومتی و سیاستهای مرکزگرایانه حکومت جمهوری اسلامی ایران از دلایل ناامیدی جوانان شرق کوردستان به آینده و سوق به سوی خودکشی می باشد.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان و با احتساب مورد فوق الذکر 75 نفر در شرق کوردستان با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده اند که از این تعداد 33 نفر آنها مرد می باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان