هفت نفر در شهرستان بانە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند

KMMK:

چهارشنبە ۱۹ ام آذر ۱۳۹۹ بە دنبال هجوم نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بانە ۸ نفر بازداشت شدەاند.

اسامی بازداشت شدگان، باقی محمودی، سرحد صالحی، رحمان شادانی، ریبوار سوری و زانکو رحمتی کە بدون ارائه حکم دادگاە دستگیر و توسط نیروهای امنیتی بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

لازم بە ذکر است کە طبق آمارهای مرکزآمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در ماە جاری فشار نیروهای امنیتی ایران بر روی فعالین مدنی و مردم عادی افزایش یافتە است.

تا بە امروز در ماە جاری ۳۳ شهروند بازداشت و در مکان نامعلومی نگهداری می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان