عقب‌ماندگی شدید اقتصادی شرق کوردستان/ سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران

جمعیت حقوق بشر کوردستان: نماینده شهرستان‌های سنه، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ایران بە حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران گفت: «روزی وعده فرمودید مدیریت عالی استان به دست نیروهای بومی خواهد بود اما امروز نگرانیم که آبدارچی ادارات را هم از استان‌های دیگر به کردستان وارد کنند»

مدتی پیش حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی با شعار «نە بە تبعیض» سفری بە شهرهای شرق کردستان داشت؛ اما آنچه کە جای تأمل دارد این است کە با آمدن دولت بە اصطلاح «تدبیر و امید» حسن روحانی نه‌تنها شعارها به منصه ظهور نرسید بلکه ملت کورد در شرق کوردستان شاهد تبعیض، نا عدالتی، بیکاری، فقر و عقب‌ماندگی بیشتر بودەآند و اینکە حسن روحانی برنامه مشخصی در جهت از بین بردن تبعیض در شرق کوردستان بە مردم کورد ارائه نداد و فقط در سطح شعار باقی ماند.

و مسئله‌ای کە جای دارد بە آن اشاره شود فعالین مدنی و سیاسی ملت کورد در طول ٣٨ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها برای اینکە اظهار کردەآند کە جمهوری اسلامی ایران سیاست تبعیض‌آمیز در شرق کوردستان اتخاذ می‌کند بە احکام طولانی‌مدت و حتی اعدام محکوم شدەآند و امروز بسیاری از فعالین مدنی سیاسی در شرق کوردستان در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی بە جرم اینکە سخن از تبعیض و نابرابری بە میان آوردەآند محبوس می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان