گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە نوامبر 2020

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه نوامبر سال 2020 به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

زندان و بازداشت

در این ماە 33 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە تنها در این ماە پنج زن فعال مدنی و سیاسی بازداشت شدەاند.

عددنامتاریخمحلاتهام وارده
1سامان اسد کریم01.11.2020سولاوا / سنەبدون ارائە مدرک
٢محمد شفیع زادە01.11.2020سولاوا / سنەبدون ارائە مدرک
٣فرمان حیدر نژاد02.11.2020دیوناز / سنهبدون ارائە مدرک
٤محمد محمودی02.11.2020پیرانشهربدون ارائە مدرک
٥نامعلوم11.11.2020سنقربدون ارائە مدرک
٦نامعلوم11.11.2020سنقربدون ارائە مدرک
٧نامعلوم11.11.2020سنقربدون ارائە مدرک
٨نامعلوم11.11.2020سنقربدون ارائە مدرک
9میلاد بابایی12.11.2020زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١٠سمکو محمودی12.11.2020زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١١بهنام ویسی12.11.2020زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١٢احمد بیابانی12.11.2020زردویی / پاوهدرگیری با نیروهای سپاه پاسداران
١٣صلاح پورکیوان11.11.2020سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٤اراس قادری11.11.2020سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
15کاوه رسا‌‌‌‌ئی11.11.2020سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٦محسن رسائی11.11.2020سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٧پوریا بوستانی12.11.2020سقزبدون ارائە مدرک
١٨هادی رسائی11.11.2020سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
١٩محمد قادری آذر09.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٠اسماعیل راستی13.11.2020سردوش / مریوانبدون ارائە مدرک
٢١نجم الدین سخنور15.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٢شورش عبدالله نژاد15.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٣علی جولا15.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٤صلاح اجی15.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٥رحمان اجی15.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
٢٦اسماعیل حاجی عبدلله15.11.2020پیرانشاربدون ارائە مدرک
27ایرج ویسی14.11.2020کرماشانبدون ارائە مدرک
٢٨اقبال شمشیری22.11.2020شمشر / پاوهبدون ارائە مدرک
٢٩واحد عباس زاده21.11.2020کوپیچ سلفی / بانهبدون ارائە مدرک
٣٠احمد محمدی23.11.2020سقزعضویت در یکی از احزاب کوردستانی 
٣١داریوش مرادی23.11.2020شاآبادبدون ارائە مدرک
٣٢رحمان رسولی25.11.2020ابولحسن / بانهبدون ارائە مدرک
 ٣٣واحد عباس زاده21.11.2020کوپیج / بانهبدون ارائە مدرک

پنج فعال زن بازداشتی

عددنامتاریخمحل
١هلاله عزیزی10.11.2020زردویی / پاوه
٢دنیا عزیزی10.11.2020زردویی / پاوه
٣کوکب حیدری10.11.2020زردویی / پاوه
٤فرشتە بیابانی10.11.2020زردویی / پاوه
٥انیسا جعفری مهر23.11.2020کرما/شان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه 9 کولبر و کاسبکار کشته  و 11 کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عددنامتاریخمحلعلت
١سیاوش کوره سونی02.11.2020راوان / خویشلیک مستقیم
٢حسن دلایی میلان05.11.2020قاشقابلا‌‌‌‌‌‌غ چالدرانشلیک مستقیم
٣کمال علم هولی06.11.2020 چالدرانشلیک مستقیم
٤خسرو شریفی07.11.2020بانهشلیک مستقیم
٥وسیم فردین زاده18.11.2020شنوشلیک مستقیم
٦هاکان محمد زاده 18.11.2020شنوشلیک مستقیم
٧عزیز رونما21.11.2020شنومین
٨یحی سامان جوشی19.11.2020سقزبه دلیل تقیب و گریز  نیروی انتظامی دچار سانحه شد
٩اکاش کشاورزی26.11.2020اهواز / ایرانشلیک مستقیم

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

عددنامتاریخمحلعلت
١لقمان رحیمی01.11.2020مرز نوسودمین
٢ایوب حسینی02.11.2020مرز هەنگەژال /بانە شلیک مستقیم
٣سینا کرمی04.11.2020مرز نوسودشلیک مستقیم
٤صابر خضری07.11.2020مرز پیرانشارمین
٥رزگار حسینی07.11.2020مرز نوسودشلیک مستقیم
٦نامعلوم07.11.2020مرز نوسودشلیک مستقیم
٧نجم الدین مرادی15.11.2020سر تزین / بانەشلیک مستقیم
٨سعدی رستم زاده17.11.2020هورامانشلیک مستقیم
٩داریوش /  اهل نوریا/ پاوه24.11.2020مرز نوسودشلیک مستقیم
١٠رضا یوسفی25.11.2020مرز نوسودشلیک مستقیم
١١امید رحیمی25.11.2020مرز نوسودشلیک مستقیم

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە 8 نفر خودکشی و یا بە قتل رسیدەاند. از این تعداد 3 نفر مرد و پنج نفر زن میباشند.

مرد

عددنامتاریخمحل
١نامعلوم05.11.2020سنه
٢عرفان  سلیمی05.11.2020دیولان
٣مهران رستمی05.11.2020مریوان

زن

عددنامتاریخمحلسن
١نیگار عزیزی09.11.2020جوانرونوجوان
٢نا معلوم09.11.2020سنهنوجوان
٣پریا عابدی07.11.2020سقزنوجوان ١٧
٤روژین خدری21.11.2020سلماسنوجوان ١٧
٥لیلا فرهادی25.11.2020سولاوانوجوان

ترور و قتل

در این ماە یک نفر توسط نیروهای سپاە ترور و یا کشتە شدە و یک تن نیز زخمی شدە است ،

عددنامتاریخمحلعلت
١حامد ظهرابی24.10.2020دره شهر/ ایلامشلیک مستقیم

مین

در این ماە چهار شهروند در نتیجە انفجار مین زخمی و کشتە شدند، دو تن کشتە و دو تن زخمی هستند.

عددنامتاریخمحلمنجربهشغل
١لقمان رحیمی01.11.2020مرز نوسودزخمیکولبر
٢صابر خضری07.11.2020مرز پیرانشارزخمیکولبر
٣احمد ممندی17.11.2020سردشتمرگچوپان
٤عزیز رونما21.11.2020شنومرگکاسبکار(هنگام انتقال حیوانات)

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان