بوکان: یک شهروند با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد

KMMK:

سەشنبە 4 آذر 1399 شمسی، هژار عباسی اهل شهرستان میاندواو، با تودیع وثیقه از زندان حکومت در شهر بوکان آزاد شد.
بر اساس گزارش، نامبرده به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد بود.
شایان ذکر است کە هژار عباسی در زمستان سال 97 به همراه سه شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی، ابتدا به زندان بوکان و پس از مدتی به زندان مهاباد منتقل شدند و دوبارە نامبردە همراه با یک بازداشتی دیگر بە نام منصور شاربان به زندان حکومت در شهر بوکان بازگردانده شدند.
گفتنی است این 3 بازداشتی مذکور در سال 95 هم بازداشت و پس از نزدیک به یک سال با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان