سازمان ملل: دولت ترکیە با سلاحهای سنگین، کوردستان را آماج حملات خود قرار دادە است

سازمان ملل: دولت ترکیە با سلاحهای سنگین، کوردستان را آماج حملات خود قرار دادە است
“حسن اریشن” مشاور حقوق بشر سازمان ملل قتل‌عامهای دولت ترکیە در کوردستان را مطرح کرد. اریشن اعلام کرد کە دولت ترکیە در کوردستان از سلاح سنگین استفادە نمودە و خواستار تحقیقات فوری در این زمینە شد.

سی و دومین نشست کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سویس آغاز شد. این نشستها تا اول ژوئیە ادامە خواهد داشت.
در آغاز نشستهای این دورە کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل سخنانی از سوی “زید رعد الحسین” ایراد شد. الحسین در سخنان خود بە استفادە نیروهای دولتی ترکیە از سلاحهای سنگین در شهر نصیبین اشارە کردە و افزود؛ اگر بە تصاویری کە از آسمان از سطع شهر نصیبین گرفتە شدە اند، نگاهی بیندازیم، بخوبی سطح ویرانیهای این شهر را خواهیم دید.

او ذکر کرد باید دربارە رویدادها تحقیقات مفصلی صورت گیرند

الحسین یادآوری کرد:” ما بارها دربارەی نقض حق حیات و نقض حقوق بین‌المللی در جنوب شرقی ترکیە(شمال کوردستان )بیانیەهایی رامنتشر کردە و از نگرانیهای خود سخن بە میان آوردەایم. گزارشهای فراوانی بە دست ما رسیدەاند. ما درخواست می‌کنیم هیئتی کە بندە هم در میان آنها باشم بە این منطقە اعزام شویم و تحقیقاتی را در این شهر بە انجام رسانیم. لازم است موانع سد راە این تحقیقات برداشتە شوند.

نشستهای کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل با شرکت نمایندگان بسیاری از دولت‌ها و سازمانهای مدنی غیردولتی برگزار خواهد شد.