اطلاعات شهرخوی بعدازکشتن حسن موسی لو براثرشکنجه،جسدش رادربیرون شهرپرت می کنند.

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشرکوردستان،اداره اطلاعات شهرخوی تابع استان ارومیه ،یک شهروندسلماسی (حسن موسی لو)راکه بعنوان شخصیتی سیاسی شناخته  شده بود،بعدازربودن وگم وگورکردنش پس از١٦ روزتحمل شکنجه وریختن اسیدروی بدنش ،خفه اش کرده وجسدش رابه بیرون ازشهرپرت کرده وبعدازآن باترسیم سناریویی خودپیش قدم شده وجسد یادشده راتحویل خانواده اش می دهند.بنابرچگونگی خبرفوق اداره اطلاعات خودراتبرئه نموده ،گویاکه  هیچگونه ارتباطی بامرگ نامبرده ندارند.

لازم به یادآوریست که این گونه قتلها مشابه وادامه دهنده ی  قتلهای زنجیره ای سالهای ریاست جمهوری محمدخاتمی ست که ازنو ازسرگرفته شده است،کشتن حسن موسی لو بسیارمشابه قتل فاروق فرساداست که دراردبیل درآب خفه اش کردند،وهمچنین کشتن ملامحمدربیعی ازکرماشان، وترور رئوف شیخی ازسنه است

جمعیت حقوق بشرکوردستان.