دستگیری سه فعال سیاسی جهت اجرای حکم

KMMK:

یکشنبه 18 آبان 1399 خورشیدی، سه فعال سیاسی با اسامی “حامد شیخی، نبی ملاویسی و ایوب کاکاخانی” جهت اجرای حکم، دستگیر و روانه زندانهای حکومت ایران در سقز و بیجار شدند.

براساس گزارش: هر کدام از این شهروندان پیشتر در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب حکومت ایران در سنه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

شایان ذکر است که این حکم برای هر کدام از آنان از سوی دادگاه تجدید نظر به 4 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. حامد شیخی و نبی ملاویسی به زندان سقز و ایوب کاکاخانی روانه زندان حکومت ایران در بیجار شد.
این شهروندان اهل شهرهای سقز و دیواندره در خرداد امسال در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه یک انقلاب حکومت در شهر سنه به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” دستگیر شدند.

باید خاطرنشان شد که: این فعالان در 25 بهمن 1399 خورشیدی از سوی نیروهای امنیتی حکومت بدون ارائه حکم قضایی در شهر سقز دستگیر و در 7 فرودین همان سال هر کدام با قید وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت از زندان اداره اطلاعات حکومت در شهر سنه آزاد شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان