سنە: یک بازداشتی جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد

KMMK:

چهارشنبه 14 آبان 1399 خورشیدی، پشتیوان افسر اهل روستای “نی” از توابع شهر مریوان جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد.

براساس گزارش: نامبرده پس از احضار به دادگاه جهت اجرای حکم به زندان حکومت در شهر سنە شد.

شایان ذکر است کە: نامبرده در دی‌ماه همان سال از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب حکومت در سنە به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون و شرکت در تجمعات اعتراضی آبان ‌98” به 9 سال حبس محکوم اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
پشتیوان افسر در سال 98 با وثیقه سنگین 400 میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان