گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە اکتبر ۲۰۲۰

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در این ماە پنج زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، چهار تن از اعدام شدگان بە اتهام قتل قصاص شدند و حکم اعدام یک تن از آنها بە خاطر حمل، نقل و فروش مواد مخدر بودە است.

1پیمان صفایی 5/ 8/ 1399زندان الیگودرزبه اتهام مواد مخدر
2علی ملکی7/ 8 /1399زندان ارومیهبه اتهام قتل
3یاسین پورمحمدی7/ 8 /1399زندان ارومیهبه اتهام قتل
4موسی رحمانی7/ 8 /1399زندان ارومیهبه اتهام قتل
5زینال7/ 8 /1399زندان ارومیهبه اتهام قتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٢٦ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است. از این تعداد ۲٦ نفر مرد و ٢ نفر زن میباشند.

زندانیان بازداشتی زن

عددنامتاریخشهر
1خدیجه مهدی پور05.11.2020ایلام
2اندیشه صدری06.11.2020تهران

زندانیان بازداشتی مرد

عددنامتاریخشهر
1حسام عبداللهی23/7/1399زاهدان
2میلاد ویسی30.10.2020سنه
3عبدل پرتو02.11.2020مریوان
4پشتیوان پرتو02.11.2020مریوان
5رستم ابراهیمی03.11.2020کامیران
6کیهان شیرینی03.11.2020سنه
7بارام قاسمی03.11.2020سنه
8شهریار پور علی(کولبر)03.11.2020ارومیه
9لطیف عبدی03.11.2020زندان دیزل آباد
10امین علیزاده02.11.2020آبدانان
11تقی مرادی02.11.2020آبدانان
12محمد علی خاله نژاد02.11.2020سردشت
13حامد دادستان 14.10.2020مریوان
14سوران دادستان 14.10.2020مریوان
15حمدی دبستانی 14.10.2020مریوان
16عثمان خدا کرمی09.11.2020بوکان
17عبدالعزیز حیدر پور 14.11.2020زندان ارومیه
18عطا فتاحی 27.10.2020مریوان
19سینا نیک پی 27.10.2020مریوان
20حسین شیرزاد 29.10.2020تکاب 
21محسن سلینی 18.10.2020هورامان
22ایوب آقا رضایی28.10.2020دیواندره
23آزاد حسینی31.10.2020مریوان
24؟31.10.2020مریوان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه 3 کولبر و کاسبکار کشته  و 9 کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

تعدادنامتاریخمرزعلت
1هیوا زارعی11 /7 /1399هنگه ژال بانهشلیک نیروهای مرزبانی
2محسن(مسلم) قاسمی 24 ساله10/ 8 /1399منطقه سروشلیک نیروهای ارتش ترکیه
3هیوا  وکیلی 22/ 7 /1399رشید آباد و وزمانتعقیب و گریز نیروهای انتظامی

کولبر و کاسبکار زخمی

1اسعد نودشه یی08.11.2020مرزته ته  هورامانشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
2کمال میرزایی08.11.2020مرزنوسودشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
3رحمت امینی09.11.2020مرز نوکانشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
4محمد12.11.2020مرز بانهشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
5وزیر ویسی 12.11.2020مرزنوسودشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
6آواره فتحی19.11.2020مرز زلهشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی
7مصلح قاسمی 31.10.2020منطقه سروشلیک نیروهای ارتش ترکیه 
8برهان عزیزی13.11.2020کرماشانشلیک مستقیم نیروی انتظامی
9شفیق باگا05.11.2020مرز ماکوشلیک نیروهای ارتش ترکیه 

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٣ نفر خودکشی و یا بە قتل رسیدەاند. از این تعداد دو نفر مرد، یک نفر زن میباشند.

اکتبرنامتاریخشهرعلت
1پرویز وکیلی03.10.2020سقزنامشخص
2جمال دورباش27.10.2020پیرانشارفقر
3حیات امینی07.10.2020اورمیەقتل توسط شوهر

ترور و قتل

در این ماە se نفر توسط نیروهای سپاە ترور و یا کشتە شدە و یک تن نیز زخمی شدە است ،

کشتە شدگان

1کژوان الماسی07.11.2020شهریارشلیک مستقیم نیروی انتظامی
2رسول قادری14.10.2020شهرستان شوطشلیک مستقیم نیروی انتظامی
3اشکان عزیزی13.10.2020کرماشانشلیک مستقیم نیروی انتظامی

زخمی شدەگان

1برهان عزیزی13.10.2020کرماشانشلیک مستقیم نیروی انتظامی

مین

در این ماە یک شهروند در نتیجە انفجار مین زخمی شد.

تعدادنامتاریخمکانحالت
1خسرو حسینی08.10.2020مریوانمصدومیت و قطع عضو

پناهجویی

در این ماە یک خانوادە پنج نفرە سردشتی در کانال مانش غرق شدند. همچنین 2 پناهجو بە اخراج و دیپورت بە ایران تهدید شدەاند.

1رسول ایران نژاد 35 ساله27.10.2020کانال مانش
2شیوا محمدپناهی 35 ساله27.10.2020کانال مانش
3آنیتا ایران نژاد 9 ساله27.10.2020کانال مانش
4آرمین ایران نژاد 6ساله27.10.2020کانال مانش
5آرتین ایران نژاد 15 ماهه27.10.2020کانال مانش
1هیوا مرادی13.10.2020آلمانفعال سیاسی ویکی از پیشمرگ های حزب کومله
2آلا فتحی13.10.2020آلمانفعال سیاسی ویکی از پیشمرگ های حزب کومله

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان