اتهامات جدید برداشته شد، کبودوند اعتصاب را پایان داد

محمد صدیق  کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان کە در اعتراض بە پروندە سازی های جدید و عدم اجرای قانون تجمیع احکام و آزادی از ادامە حبس از 19 اردیبهشت ماە دست بە اعتصاب غذای نامحدود زدە بود،  امروز جمعه 21 خرداد ماە اعتصاب غذای خود را بە مدت یک ماە متوقف نمودە است .

این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای احکام برائت ایشان از اتهام های مطرح شده در پروندە جدید توسط دادگاە انقلاب تهران در پاسخ بە درخواست های شخصیت های سیاسی ، مدنی ،اجتماعی و فرهنگی و مذهبی کورد و غیر کورد در کوردستان،  ایران  و اروپا صورت گرفته است.

طبق نامە اعتراضی آقای کبودوند،  در صورتی که  قانون تجمیع احکام و فراهم آوری  شرایط  آزادی از ادامە حبس 10 تا 11 ماە ایشان مورد رسیدگی و اجرا نگردد وی مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد .

بر اساس گفته نزدیکان اقای کبودوند، در صورت عدم اجرای قانون داخلی در مورد آزادی کبودوند،  ایشان در اعتصاب غذای مجدد ،اجرای قطعنامە کمیتە تحقیقات بازداشت های خودسرانە را خواستار خواهد شد.

شایان ذکر است در قطعنامە مذکور کمیتە تحقیقات بازداشتهای خودسرانە سازمان ملل متحد آمده است  که تاسیس سازمان حقوق بشرکردستان و فعالیتهای آقای کبودوند قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری در  ایران شناختە شدە است و با خودسرانه و غیر قانونی اعلام نمودن حکم دەسال حبس برای کبودوند،  دولت ایران را بە آزادی بدون قید و شرط  کبودوند فراخواندە و تصویب نمودە کە بابت جبران خسارتهای روحی ،جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانوادە وی غرامت بپردازد.

کبودوند از نوزدهم اردیبهشت ماە 95 در اعتراض به ایراد اتهامات جدید و همچنین رد مادە 134 قانون مجازات جدید تجمیع جرایم ،  در اعتصاب غذا بسر میبرد، وی این اتهامات رارد کردە وخواهان آزادی بدون قید و شرط است.

وی روز سەشنبە چهاردهم خرداد 95 در شعبە 28 دادگای انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی محمد مقیسە بە اتهام فعالیت تبلیغی علیە نظام محاکمە شد .

محمد صدیق کبودوند از دهم تیر ماە 86 بازداشت و زندانی شد ،در دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی از طریق  تشکیل و ادارە سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بە دەسال حبس و از بابت  تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط  با سازمان های بین المللی حقوق بشر  و گفتگو با رسانەهای عمومی بە یک سال حبس و جمعا بە یازدە سال حبس محکوم شدند، کە در شعبە 56 دادگاە تجدید نظر تهڕان دە سال حبس از بابت تاسیس سازمان ،موردتایید قرار گرفتە و قطعی شدەاست.

وی در پروندە مربوط  بە فعالیت روزنامە نگاری ، بە تشوش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفتەنامە پیام مردم توسط  دادگاە عمومی و انقلاب سنندج بە یک سال حبس تعزیری ، 5 سال محرومیت از روزنامەنگاری و مدیریت نشریە و ابطال پروندە انتشار پیام مردم محکوم شد کە پس از تایید در دادگاە تجدید نظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور بە 6 ماە تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان