اندیشه صدری به زندان سنندج منتقل شد

KMMK:

شنبە 3 آبان 1399 خورشیدی، اندیشه صدری دانش آموختە رشتە هنر و فعال مدنی پس از تقریبا سە هفتە بازداشت از بند 209 زندان اوین بە کانون اصلاح و تربیت معروف بە بند زنان زندان مرکزی حکومت در سنه منتقل شدە است.

این فعال اجتماعی طی یک تماس کوتاه تلفنی با خانوادەاش اعلام کردە است کە برای ادامە بازجویی‌ها توسط ادارە اطلاعات سنه بە زندان حکومت ایران در این شهر منتقل شدە است.

اندیشە صدری در تاریخ 15 مهر سال جاری بە همراه ندا پیرخضریان و پدر وی لقمان پیرخضریان که هر سه اهل سنه و سە شهروند دیگر بە نام‌های آرش جوهری، شبنم آشوری و ائلوار قلی‌وند توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان