حمایت پارلمان اروپا از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها

نمایندگان پارلمان اروپا علیە سلب مصونیت نمایندگان موضع اتخاذ کردە و از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها حمایت نمودند.

در نشست مطبوعاتی خود اعلام کردند کە حزب آ.ک.پ و شخص اردوغان بر تحمیل افکار قرون وسطی مصرند. در این نشست مطبوعاتی همچنین دربارەی حملات وحشیانەی دولت بە شهرهای کوردستان اشارە شد و از طرفین، درخواست بازگشت بە “مرحلەی چارەیابی” مطرح گردید.

در نشست پارلمان اروپا نمایندە گروههای احزاب سوسیال دمکرات، جنبش سبزها و احزاب چپ اعلام نمودند کە از نمایندگان ه.د.پ حمایت خواهند نمود.

در این نشست آنا باریا بوماس، نمایندەی سوسیال دمکراتها؛ ماریا کریستینە ورگایت، نمایندەی گروە دوستان کرد در پارلمان اروپا و گروە اتحاد چپگراها ؛ بادیل والرو، نمایندەی گروە دوستان کرد و نمایندەی سبزها شرکت داشتند. در این نشست “فاروق دوغرو” نمایندەی “ه.د.پ” هم حضور داشت.

گومس: افکار قرون وسطایی!

ماریا گومس در این نشست در سخنانی بە وضعیت ترکیە پرداختە و افکار اردوغان را افکار قرون وسطایی نامید کە نباید اتحادیەی اروپا در برابر آن ساکت بنشیند. وی افزود:”شهرهای کوردها ویران می‌شوند، بە حزب دمکراتیک‌خلقها هم حملە می‌کنند، روزنامەنگاران مخالف دولت اروغان و استادان دانشگاهها هم در چنین وضعیتی بسر می‌برند، وضعیت جاری در ترکیە ، قرون وسطی را در ذهن انسان زندە می‌کند. برای خروج از این وضعیت پیچیدە و اسفبار باید مذاکرات صلح از سر گرفتە شوند. برای آغاز کار باید اتحادیەی اروپا حزب کارگران کوردستان(پ.ک.ک) را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کند.

ورگیات: آ.ک.پ، ترکیە را همچون سوریە نابود می‌کند

ماریا کریستینە ورگیات هم با اشارە بە انزوای تحمیلی بر عبداللە اوجالان، حملات بە کوبانی و ه.د.پ خاطرنشان کرد:”ما شاهد ویران کردن شهرهای جزیرە، سور، شرناخ، گور و نصیبین با تانک و توپ می‌باشیم. منازل،اماکن تجاری، محلات و شهرها مثل آنچە کە در سوریە در اتفاق می‌افتد، سوزاندە و ویران می‌شوند. این اعمال هیچ ارتباطی با “مبارزە با تروریسم” ندارند. چیز دیگری درمیان است. حالا هم مسئلەی سلب مصمونیت نمایندگان را پیش کشیدند.”

باید طرفین بە میز مذاکرە برگردند

بودیل والرو هم سخنانی با این مظمون ادا کرد؛

” بخاطر تحقیر رئیس جمهور و اتهام  “طرفداری از تروریستها” سلب مصونیت نمایندگان قابل پذیرش نیست. ما امیدواریم کە آقای اردوغان بە ایستار دو سال پیش بازگردند. چارەیابی مسئلەی کوردها نەتنها برای ملت کورد بلکە برای ترکها وهمەی ملل در ترکیە امری حیاتی است، هم ترکیە و هم منطقە روی آرامش را بە خود خواهند دید.”

جمعیت حقوق بشر کوردستان