وضعیت سلامت یک کولبر وخیم است

KMMK:
چهارشنبه 9 مهر 1399 شمسی، “ادریس بارزان” اهل شاری پیرانشار، در حین کولبری با شلیک نبروهای نظامی ایران در مرز بانه زخمی شده و در حال حاضر وضعیت سلامتی ایشان وخیم گزارش شده است.

ادریس بارزان پس از زخمی شدن در مرز بانه ابتدا به مراکز درمانی این شهر منتقل و به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستانی در تبریز منتقل شده بود.
نامبرده به دلیل اصابت گلوله نظامیان ایران به ناحیه پا به شدت زخمی شده و به دلیل سختی زخمهایش دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

پزشکان بیمارستان مزبور گفته اند که باید دوباره نامبرده عمل شود واین کولبر زخمی باید برای سومین بار مورد عمل جراحی قرار بگیرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان