«جنگل کمپ» در شهر بیهاچ بوسنی و وضعیت وخیم پناهجویان

KMMK:
طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان وضعیت پناهجویان «جنگل کمپ» در شهر بیهاچ بوسنی وخیم گزارش شده است.
پناهجویان حاضر در این کمپ از حداقل امکانات لازم جهت اسکان محروم بوده و وضعیت کمپ بشدت خراب می‌باشد.
در کمپ مذکور پناهجویان را وادار به اسکان در چادرهایی کرده که به هیچ وجه وضعیت استاندارد اسکان را ندارند.
عدم رسیدگی و شرایط وخیم حاکم تاکنون چندین بار سبب درگیری مابین افراد حاضر در کمپ شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از یک منبع موثق تنها در یک درگیری بین دو گروه پاکستانی و افغانستانی، ۲ پناەجوی پاکستانی در دم جان باخته و ۲ نفر دیگر در بیمارستان فوت کرده‌اند.
در واکنش به آن و به جای رسیدگی به وضعیت، پلیس با رفتار بسیار غیرحرفه‌ای و فراقانونی اقدام به جمع آوری مهاجران از سطح شهر و انتقال آنها به کمپی به نان لیپا کرده و در کمپ لیپا نیز به این افراد اجازه ی ورود داده نشده و افراد بازداشت شده هم اکنون سرگردانند.
پناهجویان در شهرهای بیهاج و کلودوشاداره به سختی می‌توانند از مغازه‌ها خرید کنند، جو حاکم به شدت ضد پناهجویان گزارش شده و آنها نمی‌توانند خرید کنند و یا خانه اجاره کنند.
وضعیتی که بر این پناهجویان تحمیل شده است، آنها را در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داده و آسیب های جدی روحی و روانی به این افراد وارد شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان