سنه: افشار فتحی جهت تحمل حبس روانه زندان شد

KMMK:

شنبه 19 مهر 1399 خورشیدی، “افشار فتحی” اهل روستای تنگسیر بخش سیروان از توابع سنه جهت تحمل حبس روانه زندان شد.

افشار فتحی در 20 اسفند 1397 خورشیدی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در 7 فروردین 1398 با قید وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
نامبرده در شهریور سال 98 در شعبه یک دادگاه انقلاب حکومت در سنه با اتهاماتی از قبیل” عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کورد مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام” مجموعا به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
نهایتا افشار فتحی در دادگاه تجدید نظر از اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” تبرئه و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان