تداوم اعتصاب غذای محمدعبدالهی زندانی سیاسی کوردمحکوم به اعدام

جمعیت حقوق بشر کردستان:محمدعبدالهی زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام درنهمین روز اعتصاب غذای خود به سرمی برد.
یکشنبه هفته ی گذشته محمدعبدالهی با ارسال نامه ای به دیوان عالی کشور برای اعداده ی حقوق پایمال شده اش در دادگاهی عدالت محوردرمورخه ی 29/05/2016 اعتصاب غذای کامل را اعلام کرده است.

درنامه ی مذکور آمده که بدلیل شلیک ناگهانی گلوله ازجانب مأموران امنیتی کتف راستش بشدت مجروح گشته وهمچنین براثر تیر اندازی  و شکنجه، بازوی دست راست و ساق پای چپش مجروح گشته ودندانهایش نیز درهم شکسته اند.

زمان وقوع این جنایت تاکنون از رسیدگی های پزشکی هم بی نصیب مانده اند. این زندانی سیاسی کورد ذکرکرده اندکه رئیس شعبه ی دوم ناظردادگاه برائت محکومیت وی راصادرنموده،که بعلت اعتراض ناظرین امنیتی واطلاعاتی برپرونده اش،ازجانب دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکومش کرده اند.
محمدامین عبدالهی خواستار دادخواهی ای عدالت خواهانه شده،که بدون ادله ای مستدل ازجانب نیروهای امنیتی آن استان تثبیت شده است.و تمامی اتهاماتی که به وی نسبت داده شده اند درهیچ جایی ازقوانین دادرسی و امنیتی ذکرنشده اند. و اتهامات اعمال شده من موضوعات واهی بیش نیست.
بنابراین اعتصاب غذایش رادراعتراض به موارد ذکرشده آغازکرده است و وی رابه سلولی انفرادی درزندانی دیگردر شهرمهاباد نقل کرده اند. محمدعبدالهی درتابستان 89 درزندان مهاباد به اتهام دشمنی باخدا «محاربه» و عضویت دریکی از احزاب مخالف رژیم به اعدام محکوم شده است.

جمعیت حقوق بشر کردستان.