مریوان: بازداشت دوبرادربه فاصله دو روز و انتقال آنها به اداره اطلاعات حکومت

KMMK:

سه شنبه 1 مهرماه 1399 خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران یک شهروند اهل روستای “نی” به نام «عبدل پرتو» فرزند ظهراب را بازداشت و به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان منتقل کردند.

لازم به ذکر است که بازداشت این شهروند مریوانی بدون ارائه حکم قضایی و به صورت خودسر ازسوی نیروهای امنیتی حکومت صورت گرفته است.

در همین رابطه و تنها به فاصله دو روز در روز پنج شنبه 3 مهرماه نیروهایی اداره اطلاعات در اقدامی مشابه و بدون ارائه حکم قضایی «پشتیوان پرتو» 28 ساله و برادر بازداشتی مذکور را نیز بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات حکومت در مریوان به اطلاعات مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سنه منتقل کردند.

باید اذعان داشت که تا لحظه تهیه خبر از علت بازداشت این دوبرادر اهل روستای نی اطلاعی در دست نمیباشد.

بر اساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب موارد فوق الذکر 179 نفر ار شهروندان شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان