سنه: یک شهروند بازداشت شد

KMMK:
چهارشنبه 9 مهر 1399 شمسی، میلاد ویسی، شهروند اهل سنه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.
این شهروند بدون ارایه حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شده است.
میلاد ویسی فرزند کریم ساکن شهر سنه در شرق کوردستان میباشد که هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران اطلاعات ایران قرار گرفته است.
قابل ذکر است کهخانواده‌ آقای ویسی به مراکز قضایی و امنیتی حکومت ایران در شهر سنه مراجعه کرده ولی نتوانسته‌اند از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه فرزندشان اطلاعی کسب کنند.
میلاد ویسی، سال 1398 نیز به مدت 5 ماه در بازداشت نهادهای امنیتی ایران بود و پس از اتمام بازجویی ها، با تودیع وثیقه‌ 600 میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 176 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان