هنگ مرزی ایران ساکنان دو روستای مرزی سردشت را مجبور به تخلیه کرد

KMMK:
پنجشنبه 10مهر 1399 شمسی، هنگ مرزی حکومت ایران ساکنان دو روستای مرزی شهر سردشت را مجبور به تخلیه روستای خود کرد. این دو روستا از مجموعه 6 روستایی هستند که حکومت ایران ساکنان آنها را تهدید کرده بود و به آنها اعلام کرده بود، هر چه زودتر محل سکونت خود را ترک کنند.
در همین رابطە نمایندە پارلمانی انتصابی حکومت ایران برای شهرستانهای سردشت و پیرانشار گفتە است ؛ «مردم این دو روستا خودشان برای خوشان فعلان سرپناهی پیدا کردن و مردم روستای دیگر با ما تماس میگیرن و گریە میکنند کە کجا بروند ، جایی را ندارند بروند».
این در حالی است که ساکنین این روستاها حاضر به مهاجرت از روستاهای خود نبوده و نیروهای نظامی ایران آنها را تحت فشار گذاشته و تهدید کرده‌اند، در صورتی که روستاهای مذکور را تخلیه نکنند، خانه هایشان را بر سر آنها خراب و مورد پیگرد قضایی قرار می‌دهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان در گزارشی که چند روز پیش آن را منتشر کرد، آورده بود که جمعه 4 مهر 1399 شمسی هنگ مرزی حکومت ایران به ساکنان شش روستای مرزی سردشت گفته که روستای خود را تخلیه کنند، این نیروهای امنیتی ایران دلیل خود را قرارگیری این روستاها در منطقه قرمز صفر مرزی اعلام کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی اسامی این شش روستا به شرح زیر است: هرزنی، اشکان پایین، تیت پایین، گاکه، بردان و گورەشیرە.
این اقدام حکومت ایران مصداق کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی کوردستان بوده از هر نظر محکوم است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان از فعالان سیاسی و مدنی، احزاب و سازمان های سیاسی شرق کوردستان و مردم کوردستان میخواهد در حمایت از سکنه این روستاها اقدامات لازم را انجام دهند و حکومت ایران را مجبور به عقب‌نشینی نمایند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان