گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە سپتامبر 2020

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه سپتامبر سال 2020 به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە سپتامبر یک شهروند در زندان توسط حکوم ایران اعدام شد. همچنین یک شهروند دیگر در زندان بە دلیل عارضە قلبی و عدم رسیدگی پزشکی جان باختە است.

نام/ نام خانوادگیشهرسنتاریخ اجرای حکمسنحکم
فرهاد رحیمیاورمیه٤٦١١.٠٦.١٣٩٩٤٦مرگ در اثر عارضە قلبی  در زندان
خضر قوی دلاورمیه٣٦٢٠/٠٦/١٣٩٩٣٦اعدام

زندان و بازداشت

در این ماە 33 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است. از این تعداد 28 نفر مرد (هفت نفر کولبر) و 5 نفر زن میباشند.

زنان بازداشتی

نام / نام خانوادگیتاریخ بازداشتشهرعلت بازداشت بازداشتگاە/ زندان
سارا برزگر٢٢/٠٦/١٣٩٩کرماشانهمکاری با احزاب کورد 
نرگس محمدی٢٦/٠٦/١٣٩٩میراولی/ پاوهبدون ارائه حکمکرماشان
نگین ویسی٢٦/٠٦/١٣٩٩میراولی/ پاوهبدون ارائه حکمکرماشان
بهار احمدی٢٦/٠٦/١٣٩٩میراولی/ پاوهبدون ارائه حکمکرماشان
الهام مرادی٢٦/٠٦/١٣٩٩میراولی/ پاوهبدون ارائه حکمکرماشان

مردان بازداشتی

نام‌تاریخ بازداشتعلتشهرسن
حسیم میرزایی٠٨/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمجوانرو 
صدیق سیفی١٠/٠٦/١٣٩٩اقدام علیه امنیت ملیدیواندره 
بایزید قادری چوپان١٠/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمنغده 
سابیر صالحی١٥/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمسنه 
سلیمان کریم پور١٤/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکممهاباد 
خالد محمدزاده اقدم١٤/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکممهاباد 
صابر صالحی١٥/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمسنه 
صدیق حیدری١٧/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمماکو٤٣
پیمان خون کبوتر١٦/٠٦/١٣٩٩ مریوان١٨
هیوا عزیز پور٢٢/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمدیوزناو 
فرشاد جهش٠١/٠٥/١٣٩٩سلفیبوکان٣٠
محمد نبردی٢٢/٠٦/١٣٩٩همکاری با احزاب کورد پیرانشار 
محمود قنبروند٢٢/٠٦/١٣٩٩همکاری با احزاب کورد پیرانشار 
نصرالله حیدر نژاد٢٤/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمدیوزناو٤٠
طاهیر شیخی٢٠/٠٥/١٣٩٩گروه انصار السنهبوکان 
عبدالعزیز حیدرپور٢٣/٠٦/١٣٩٩بدون ارائه حکمکهریز/اورمیه 
ارسلان هدایتی٣١/٠٦/١٣٩٩ به ٤ ماه حبس١٣٩٧ قروه 
امیر پیاده٣١/٠٦/١٣٩٩بازجویی و ازاد شدبوکان 
اکو کریمی٢٩/٠٦/١٣٩٩جهت اجرای حکمسنه 
باپیره برزه٠١/٠٧/١٣٩٩جهت اجرای حکمچیانه/ پیرانشار 
علی لیراوی٢٤/٠٦/١٣٩٩دبیر انجمن دانشگاه لرستانلرستان 

کولبر و کاسبکار بازداشتی

نام‌تاریخ بازداشتشهرسن
سید عزت طاهری١٧/٠٦/١٣٩٩پیرانشار٢٥
شادمان مریوانی٢٢/٠٦/١٣٩٩مریواننوجوان
نامعلوم٢٢/٠٦/١٣٩٩نامعلومنوجوان
نامعلوم٢٢/٠٦/١٣٩٩نامعلومنوجوان
نامعلوم٢٢/٠٦/١٣٩٩نامعلومنوجوان
نامعلوم٢٤/٠٦/١٣٩٩دوله شین 
نامعلوم٢٤/٠٦/١٤٩٩دوله شین 

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه 6 کولبر و کاسبکار کشته  و 18 کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

نامشهر سکونتسنمحل وقوعتاریخ علت
زانست حسن نژادقلعه رش٢٥ ١٢/٠٦/١٣٩٩شلیک مستقیم نیروهای نظامی
زانکو  احمدیخان خل٢٢ ١٢/٠٦/١٣٩٩شلیک مستقیم نیروهای نظامی
سروش مکاریچم/ سردشت  ١٢/٠٦/١٣٩٩شلیک مستقیم نیروهای نظامی
جلال خصریزیوه/پیرانشار  ١٢/٠٦/١٣٩٩شلیک مستقیم نیروهای نظامی
شهرام محمدی علم هولیعیسی کند / ماکو٢٤چالدران٢٢/٠٦\١٣٩٩شلیک مستقیم نیروهای نظامی
صلاح عیسی زادهشیخ عثمان/شنو نوار مرزی شنو٢٣/٠٦/١٣٩٩شلیک مستقیم نیروهای نظامی

کولبر و کاسبکار زخمی

نامسنمحل سکونتتاریخ  وقوعمحلعلت
خدر گ. داوداوی/ سردشت٠٨/٠٦/١٣٩٩سردشتشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
نریمان سبحانی سرواباد٠٨/٠٦/١٣٩٩نوسودشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
سودین کلاشی٣٥گ.گیوران/خوی٠٩/٠٦/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
حمید حسینی٢٧شاهو/ روانسر١١/٠٦/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
علی باقری٥٧دادانه کمانگر١٢/٠٦/١٣٩٩ مریوانشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
محمد. ن ثلاث باوجانی١٣/٠٦/١٣٩٩نوسودشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
سید عزت طاهری٢٥پیرانشار١٧/٠٦/١٣٩٩قله رششلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
مانی هاشمی١٤شمشیر / پاوه١٦/٠٦\١٣٩٩نوسودسقوت از صغره
جعفر رهبری ماکو٢٢/٠٦/١٣٩٩چالدرانشلیک مستقیم نیروهای دولت ترکیه
فاتح محمودی ٣٤قلقله/ ثلاث باوجانی٢٢/٠٦/١٣٩٩نوسودسقوط از صخره
نادر صالحی ماکۆ٢٥/٠٦/١٣٩٩ماکۆشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
بارزان بانه٢٣/٠٦/١٣٩٩هنگه ژالشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
هدایت ثلاث باوجانی٣١/٠٦/١٣٩٩ثلاث باوه جانیشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
نامدار ثلاث باوجانی٣١/٠٦/١٣٩٩ثلاث باوه جانیشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
نامعلوم ثلاث باوجانی٣١/٠٦/١٣٩٩ثلاث باوه جانیشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
نامعلوم ثلاث باوجانی٣١/٠٦/١٣٩٩ثلاث باوه جانیشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
کاوه عبدی٢٨رزاب٣٠/٠٦/١٣٩٩سولاواسقوط از صخره
کیوان قادر پور مالته/ بانه٠٣/٠٧/١٣٩٩ارتفاعات بانهشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە 8 نفر خودکشی و یا بە قتل رسیدەاند. از این تعداد پنج نفر مرد، دو زن و یک کودک میباشند.

زنان

نامتاریخشهرعلتشهرسننوعجنسیت
فاطمه هواسی١٠/٠٦/١٣٩٩قلعه شاهین/ سر پل زهاومشکلات خانوادگیقلعه شاهین/ سر پل زهاو١٦قتل توسط برادرکودک
مریم اتمانی٢٩/٠٦/١٣٩٩اورمیهمشکلات خانوادگیاورمیه قتل توسط شوهرزن
بهار صیفی٠٣/٠٦/١٣٩٩حسن اوا /سنهخشونت و تبعیضحسن اوا /سنه١٦خودکشیزن

مردان

نامتاریخشهرعلتشهرسن
انور محمد رضایی٠٦/٠٦/١٣٩٩سنهبیکاریسنه٤٢
واحد احسانی١٢/٠٦/١٣٩٩دیواندرهدیواندره 
رسول احمدی١٧/٠٦/١٣٩٩بوکانبە علت مرگ پسرش بوکان 
محمد احمدی١٧/٠٦/١٣٩٩بوکانبیکار و فقربوکان 
عارف ترکن٠٢/٠٧/١٣٩٩همدانپناهندگیهمدان 

ترور و قتل

در این ماە شش نفر توسط نیروهای سپاە ترور، کشتە و یا زخمی شدەاند ، از این تعداد سە تن از اعضا یکی از احزاب کوردستانی و یک تن رانندە اتومبیل حامل این سە تن بودە کە هدف شلیک آرپی جی قرار گرفتەاند.

نامتاریخمکان علتتاریخشهرتوضیع
حسن خنده پور٢٧/٠٦/١٣٩٩گادرمرگ / شلیک مستقیم نیروهای ایران٢٧/٠٦/١٣٩٩لولکان/شنودر حال چرای گوسفندان بوده اند
خدر بایزیدی٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادمرگ /شلیک آرپی جی توسط سپاە٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادیک اتومبیل با ٤ سر نشین
نا معلوم٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادمرگ /شلیک آرپی جی توسط سپاە٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادیک اتومبیل با ٤ سر نشین
نا معلوم٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادمرگ /شلیک آرپی جی توسط سپاە٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادیک اتومبیل با ٤ سر نشین
نا معلوم٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادمرگ /شلیک آرپی جی توسط سپاە٣٠/٠٦/١٣٩٩مهابادیک اتومبیل با ٤ سر نشین
عرب فرزند محمد٢٧/٠٦\١٣٩٩گادرزخمی / شلیک نیروهای نظامی٢٧/٠٦\١٣٩٩لولکان/شنودر حال چرای گوسفندان بوده اند

دیگر

انفجار کپسول وابستە بە سپاە پاسداران باعث زخمی شدن 217 نفر شد.

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان