آرام فتحی به اداره پلیس فتا احضار شد

KMMK:
سه‌شنبه 8 مهر 1399 شمسی، آرام فتحی فعال مدنی ساکن شهر مریوان به اداره پلیس فتا حکومت ایران در شهر مریوان احضار شده است. در احضاریه‌ای که صادر شده است، آمده است که نامبرده روز پنجشنبە ۱۰م مهر باید به پلیس فتا مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان نامبرده به دلیل انتشار خبری مربوط به کودک آزاری مردی شصت سالە در مریوان در فضای مجازی به این نهاد امنیتی احضار شده است.
این فعال مدنی یک سال پیش در خبری از کودک آزاری مردی شصت ساله نسبت بە دختری هفت سالە خبر داده بود.
در پی انتشار این خبر در فضای مجازی، خانوادە (ا.ر) مرد شصت سالە از نامبرده شاکی شدە و اکنون می خواهند بە اتهام نشر اکاذیب ایشان را مورد بازخواست و دادگاهی قرار دهند.
آرام فتحی چند ماە پیش در همین راستا بە ادارە پلیس فتا احضار شدە بود،
احضار نامبرده در حالی است که میبایست فرد خاطی و کودک آزار مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و محاکمه شود.
جمهوری اسلامی ایران در عوض ایجاد امنیت، محاکمه مجرمان و ایجاد فضای امن کاری برای فعالان مدنی، آنها را تهدید و مورد بازخواست قرار میدهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان